SŁUŻBA BHP

Pełnienie zadań służby BHP

Oferowana forma współpracy powierzenia zadań służby bhp specjaliście ds. bhp i ppoż. z ATEX BHP & PPOŻ zapewni Państwu możliwość koncentracji sił i środków na zasadniczych celach Waszego przedsiębiorstwa. Zagwarantuje również pewność profesjonalnego wykonania ciążących na Państwu obowiązków prawnych. Dzięki temu zyskają Państwo większą elastyczność, redukcję kosztów, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wysoką wydajność.
Usługi nasze w tym zakresie obejmują podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodek Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704) w tym:

 • Przeprowadzenie szkoleń BHP dla wszystkich grup pracowniczych (szkolenia wstępne i okresowe),
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • Całkowite zarządzanie bazą szkoleń i badań lekarskich,
 • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących wymagań prawnych i zasad bhp i ppoż.,
 • Przeprowadzenie postępowania powypadkowego,
 • Opracowanie wymaganych instrukcji bhp i ppoż.,
 • Indywidualne (dostosowane do specyfiki zakładu) opracowanie i wdrożenie procedur, instrukcji w zakresie bhp i ochrony ppoż. (np. ewakuacji, ruchu i gospodarki transportowo-magazynowej, postępowania na wypadek uwolnienia substancji niebezpiecznej, pożaru, awarii i in.),
 • Opracowanie planów ewakuacyjnych,
 • Sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Okresowe audyty i oceny stanu bhp i ochrony ppoż. (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp),
 • Ocena ergonomii stanowisk pracy,
 • Dobór i zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz sprzętu ochrony ppoż.,
 • Realizacja decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i in.,
 • Zakładanie wymaganych prawem rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych i in.)

POZOSTAŁA OFERTA

Szkolenie BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń bhp dla wszystkich grup pracowniczych. Szkolenia realizujemy w formie tradycyjnej (seminarium, kurs) oraz samokształcenia kierowanego tzw.  e-learning

Szkolenie z pierwszej pomocy

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dostosowane swym programem do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub indywidualnych potrzeb klienta wynikających np. ze sprawowania opieki nad małymi dziećmi, osobami chorymi i in. 

Szkolenie ppoż

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji. Szkolenie to z racji prowadzenia przez strażaków – dowódców szczebla interwencyjnego i taktycznego z dużym doświadczeniem.